En cumprimento da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno:

  1. Documentación Económica Exercicio 2015.
    Descargar PDF

  2. Subvencións recibidas Exercicio 2015.
    Descargar PDF